Mal by štát podporovať domáce vzdelávanie (homeschooling)?

Autor: Majka Glovová | 28.6.2016 o 0:25 | Karma článku: 1,72 | Prečítané:  203x

môžte si prečítať moju záverečnú esej SLH :) príjemné čítanie :)   Štátu má ísť o to, aby boli vychovávaní perspektívni mladí ľudia, ktorí budú vedieť samostatne fungovať a v dospelosti riadiť túto spoločnosť...

...a ak sú rodičia, ktorí dokážu svoje deti vychovávať lepšie a kvalitnejšie ako by boli tieto deti vychované v klasickej škole, tak by to mal štát podporovať, a mal by upraviť v školskom zákone domáce vzdelávanie tak, aby ho mohli vykonávať všetci rodičia, ktorí sú o tom presvedčení, že to chcú a dokážu.

Niektoré významné politické a náboženské dokumenty priznávajú, že práve rodič má právo a povinnosť vychovávať a vzdelávať dieťa, nakoľko rodič je zodpovedný za jeho výchovu a takisto vzdelanie. Napríklad v encyklike pápeža Pia XII je uvedené: „Povinnosť a právo výchovy detí prináleží predovšetkým tým, ktorí už plodením začali dielo prírody a ktorým je prísne zakázané vystaviť nebezpečiu záhuby započaté dielo tým, žeby sa nepostarali o jeho zdokonalenie.“[1] Všeobecná deklarácia práv uvádza nasledovné: „Rodičia majú prednostné právo zvoliť druh vzdelávania pre svoje deti.“[2]  Rodič najlepšie pozná svoje dieťa, a preto mu vie najlepšie prispôsobiť výchovu a takisto aj vzdelávanie, čiže ak má  na to priestor a chce svoje dieťa učiť, malo by mu to byť umožnené. (pozn. za rodinu v tejto eseji o domácom vzdelávaní považujem harmonickú rodinu, ktorá je kompletná – čiže otec, matka a detí;  a ktorá riadne vychováva svoje deti).

Následne si rozoberieme hlavné diskutované dôvody pre a proti domácemu vzdelávaniu

Socializácia detí

Hoci Martin Magala z Allen & Overy tvrdí, že „vzdelávanie detí v domácom prostredí by nemalo byť umožnené nikomu, ani rodičom s pedagogickým vzdelaním. Inak hrozí, že z nich vyrastú „asociálni jedinci“[3] žiadne štúdie, výskumy ani samotná prax toto jeho vyhlásenie nepotvrdili, nakoľko dieťa vychovávané v domácom prostredí má tiež množstvo podnetov na socializáciu, takže to, že z neho vyrastie asociálny jedinec vôbec nemusí byť podmienené domácim vzdelávaním.

Socializáciu by sme mohli definovať ako postupné začleňovanie jednotlivca do spoločnosti, prispôsobovanie sa spoločnosti.[4] Deti vzdelávané doma sú počas dňa viac konfrontované s rôznymi vekovými skupinami ľudí, čo im umožňuje kvalitnejšie sa pripraviť na život, a vedieť sa presadiť aj v prostredí, ktoré nie je vekovo rovnaké, čo sa stáva v máloktorej práci. Aj podľa profesora psychológie Richarda G. Medlina[5] majú deti vychovávané doma vyššiu kvalitu priateľských vzťahov, lepšie vychádzajú s rodičmi aj s inými dospelými. Doma vzdelávané deti majú síce nižší počet priateľstiev, ale tie, ktoré majú, sú pre nich veľmi cenné.

Vhodnosť prostredia na vyučovanie

Podľa učiteľky na ZŠ Iveta Meluchová: „doma je ťažko možné vytvoriť také podnetné a dostatočné bohaté prostredie na vzdelávanie.“[6] Naopak texaský psychológ Carl E Pickhardt Ph.D.[7] je toho názoru, že domáce vzdelávanie vytvára lepšiu príležitosť, aby bolo dieťa viac späté s prírodou, vytváralo si hodnoty od rodičov. Deti sa učia objavovať a rozvíjať individuálne záujmy, dieťa je chránené pred negatívami a problémami, ktoré môžu do škôl priniesť iné deti, ich rovesníci.

Klasická škola nepripraví dieťa na bežný život – nakoľko vyučovanie pozostáva z hodín, kde sa
od detí očakáva, aby sedeli ticho a sú pod neustálym dohľadom dospelého. Rodičia doma vychovávaných detí vedia ovplyvniť v ranom veku dieťaťa to, s kým sa jeho detí stretávajú, a tým vedia lepšie usmerňovať aj morálku svojich detí, čo sa nedá ovplyvniť pri vyučovaní na školách, kde rodič nevie ovplyvniť s kým sa jeho dieťa stretáva a z akej rodiny pochádza. Morálna a náboženská dilema, či dať dieťa do školy alebo ho vzdelávať doma sa týka aj pohľadu rodiča na učiteľov – nakoľko 75% amerických rodičov zúčastnených v prieskume, ktorí vyučujú svoje deti doma, uvádza ako jeden z hlavných dôvodov domáceho vzdelávania svoje náboženské a morálne presvedčenie.[8]

Vzdelanosť rodičov

       Poslankyňa Marta Semelová tvrdí, že „pedagóg, ktorý učí svoj predmet, tak je naňho odborne pripravený, je pripravený aj po didaktickej, metodickej, psychologickej stránke a vie aj v rámci ďalšieho vzdelávania rôzne spôsoby a metódy, ako pracovať s deťmi, na čo, si myslím, že proste rodič pripravený nie je.“[9] Pochybnosti ohľadom vzdelanosti a schopnosti rodiča učiť svoje dieťa doma veľmi dobre vystihla pani Janka Pajgerová[10], ktorá konštatuje, že rodič je prvým učiteľom svojho dieťaťa, nakoľko ho od malička učí jesť, piť, chodiť, základné hygienické návyky, rozprávať, a keď má dieťa 6 rokov, tak štát akoby vyhlási rodiča za neschopného a prikáže mu umiestniť dieťa do školy, kde bude ďalej vzdelávané.  

Rodič však svojim individuálnym prístupom vie odhadnúť a lepšie zistiť, v čom jeho dieťa prosperuje a čo mu ide najlepšie, a tým mu vie vzdelávanie prispôsobiť, a takisto ho učiť základy všetkých dôležitých predmetov, ako je matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, geografia na konkrétnych príkladoch z praxe, nie len na učebnicových príkladoch, s ktorými sa v bežnom živote len málokedy stretneme. Dokonca štúdia[11] robená na 10 500 doma vzdelávaných deťoch hovorí, že tieto detí majú v testoch o 15-32% lepšie výsledky z matematiky, čítania a jazykových vedomostí, ako ich rovesníci z klasických škôl.

Učenie, opakovanie, memorovanie

Mnohokrát sa stáva, že ak dieťa príde z klasickej školy domov a rodič sa ho spýtal, čo robili, čo sa učili, čo vie nové, tak dieťa nevie alebo nechce odpovedať. Buď si nič nepamätá alebo už nemá po celkom dni chuť a energiu to zopakovať alebo fakt nič nerobili. Ako rodič zistí, čo vlastne deti bežne v škole robia, či sa fakt efektívne učia?

Práve v tomto má obrovskú výhodu domáce vzdelávanie, kde sa rodič/rodičia učia spolu s dieťaťom a vedia sa k tomu vrátiť, zopakovať si to, lebo vedia, čo sa s ním učili, čo sledovali, pozorovali. Vyučovanie vedia individuálne nastaviť jeho potrebám a schopnostiam. Aj tak sa dieťa, ktoré navštevuje klasickú školu často musí všetko, čo prebrali v škole, učiť ešte aj doma, a tak okrem 5-7 vyučovacích hodín, ktoré strávi v škole, venuje učeniu doma ďalšie 2-3 hodiny, aby si spravilo úlohy, naučilo sa, preskúšalo a podobne.
Na druhej strane, dieťa, ktoré je vzdelávané doma, má viac vyvážený čas:  práca – zábava, a tak dieťa nemá pocit obmedzenosti a frustrácie z učenia, lebo na ňom netrávi celý deň alebo skôr nevníma všetky aktivity, ktoré vykonáva s rodičom ako učenie, ale skôr ako nejakú zábavu a popritom získava vedomosti, ktoré by v klasickej škole, buď nezískal alebo sa ich musel naučiť.

Záver

Domáce vzdelávanie je veľmi dobrou, do budúcnosti výhodnou investíciou do kvalitných mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú, idú za tým a pritom pozerajú aj na pocity druhých, vedia prijať ich názory a sú empatickí – práve toto sú výhody domáceho vzdelávania, ktoré vie dať svojim deťom najmä rodič, ktorý vie ich vzdelávanie prispôsobiť ich potrebám a tomu, čo ich baví a čo radi robia. Je to však časovo náročné, a preto je veľmi dôležité, aby si to rodičia dobre premysleli a posúdili na základe učenia ich v nižšom veku (predškolskom), či by to zvládali – nakoľko sa budú musieť, ak to budú chcieť robiť kvalitne a pritom nevyčerpávajúco aj pre nich, vzdať jedného príjmu a jeden rodič bude musieť (zväčša matka) mať vo vzťahu k deťom 2 role – a to rodiča aj učiteľa. Avšak, kde je vôľa, tam je cesta.  Ak sa niekto na takéto vzdelávanie svojich detí chce dať a je presvedčený, že to ako rodina zvládnu, tak nech do toho určite ide. Aj napriek náročnosti tejto formy vzdelávania,  je to pre to dieťa to najlepšie, čo mu rodičia môžu ponúknuť, lebo ide o vyváženie intelektuálnej a emocionálnej roviny, v prostredí, kde sa dieťa cíti bezpečne a má neustále pri sebe niekoho, komu plne dôveruje. Môže sa samozrejme stať, že dieťa alebo rodič nebude z nejakého dôvodu toto domáce vyučovanie zvládať, v tom prípade, je na mieste, aby sa dieťa vrátilo do bežnej školy a svoje vzdelávanie získavalo tam.

 

[1] Pius XI. Encyklika Casti connubii o kresťanskom manželstve. Dostupné online: http://ksn.frcth.uniba.sk/CC%20S.html. Verzia z dňa 25.4.2016

[2] Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, článok 26. Dostupné online na:  http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf. Verzia z dňa: 25.4.2016

[3] Mýty o domácom vzdelávaní. Dostupné online na: http://www.etrend.sk/ekonomika/proti-mytom-2.html. Verzia z dňa 19.5.2016

[4] D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ, SPN, 2009, Bratislava: str. 56

[5] Richard G. Medlin, "Homeschooling and the Question of Socialization Revisited," in Peabody Journal of Education 88, no. 3 (2013):  str. 284-297

[6] Domáce vzdelávanie detí alebo školská dochádzka? Dostupné na internete: http://darinalackova.blog.sme.sk/c/354795/Domace-vzdelavanie-deti-alebo-skolska-dochadzka.html. Verzia z dňa 20.5.2016

[7] Carl E Pickhardt Ph.D. 2010. In Adolescence and public, private, or home schooling. Dostupné online: https://www.psychologytoday.com/blog/surviving-your-childs-adolescence/201008/adolescence-and-public-private-or-home-schooling. Verzia z dňa: 22.5.2016

[8] Štatistiky ohľadom hlavných dôvodov domáceho vzdelávania. Dostupné online:

http://www.brighthubeducation.com/homeschool-methodologies/87123-what-do-the-statistics-say-about-homeschooling/  Verzia z dňa 20.5.2016 https://nces.ed.gov/pubs2006/homeschool/parentsreasons.asp. Verzia z dňa 20.5.2016
http://childrensmd.org/uncategorized/why-doctors-and-lawyers-homeschool-their-children-18-reasons-why-we-have-joined-americas-fastest-growing-educational-trend/ Verzia z dňa 20.5.2016
http://www.responsiblehomeschooling.org/homeschooling-101/reasons-parents-homeschool/ Verzia z dňa 20.5.2016

Kathi Ceceri. Homeschooling expert. In Homeschooling vs School: Where Kids Learn Makes a Difference. Dostupné online http://homeschooling.about.com/od/gettingstarted/tp/How-Homeschooling-Is-Different-Than-School.htm. Verzia z dňa 22.5.2016

[9] Ministr školství je proti rozšírení domáciho vzdelávaní bojí se extremismu Dostupné online: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/ministr-skolstvi-je-proti-rozsireni-domaciho-vzdelavani-boji-se-extremismu--1446030 Verzia z dňa 20.5.2016

[10] Mýty o domácom vzdelávaní. Dostupné online: http://www.etrend.sk/ekonomika/proti-mytom-2.html Verzia z dňa 20.5.2016

[11] Standford Achievement Test Group, Summary Scores by Grade, 1992. Dostupné online: http://www.kruhzivota.sk/nestudujeme-lekcie-studujeme-zivot. Verzia z dňa 20.5.2016

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Policajný odborár: Útočiť na ženu od chrbta nie je normálny zákrok

Ak by mali policajti kvalitnú výbavu, počet incidentov by klesol, tvrdí policajný odborár MARIÁN MAGDOŠKO.

DOMOV

Kaliňák nepovažuje sotenie ženy za podstatné, nová ombudsmanka to skúma

Policajný prezident Tibor Gašpar chce zlepšiť psychickú prípravu policajtov.

KOMENTÁRE

Dni Islamského štátu sú takmer spočítané, ale teror v Európe nezmizne

Radikálni bojovníci sa vracajú do Európy.


Už ste čítali?