Mal by štát podporovať domáce vzdelávanie (homeschooling)?

Autor: Majka Glovová | 28.6.2016 o 0:25 | Karma článku: 1,72 | Prečítané:  217x

môžte si prečítať moju záverečnú esej SLH :) príjemné čítanie :)   Štátu má ísť o to, aby boli vychovávaní perspektívni mladí ľudia, ktorí budú vedieť samostatne fungovať a v dospelosti riadiť túto spoločnosť...

...a ak sú rodičia, ktorí dokážu svoje deti vychovávať lepšie a kvalitnejšie ako by boli tieto deti vychované v klasickej škole, tak by to mal štát podporovať, a mal by upraviť v školskom zákone domáce vzdelávanie tak, aby ho mohli vykonávať všetci rodičia, ktorí sú o tom presvedčení, že to chcú a dokážu.

Niektoré významné politické a náboženské dokumenty priznávajú, že práve rodič má právo a povinnosť vychovávať a vzdelávať dieťa, nakoľko rodič je zodpovedný za jeho výchovu a takisto vzdelanie. Napríklad v encyklike pápeža Pia XII je uvedené: „Povinnosť a právo výchovy detí prináleží predovšetkým tým, ktorí už plodením začali dielo prírody a ktorým je prísne zakázané vystaviť nebezpečiu záhuby započaté dielo tým, žeby sa nepostarali o jeho zdokonalenie.“[1] Všeobecná deklarácia práv uvádza nasledovné: „Rodičia majú prednostné právo zvoliť druh vzdelávania pre svoje deti.“[2]  Rodič najlepšie pozná svoje dieťa, a preto mu vie najlepšie prispôsobiť výchovu a takisto aj vzdelávanie, čiže ak má  na to priestor a chce svoje dieťa učiť, malo by mu to byť umožnené. (pozn. za rodinu v tejto eseji o domácom vzdelávaní považujem harmonickú rodinu, ktorá je kompletná – čiže otec, matka a detí;  a ktorá riadne vychováva svoje deti).

Následne si rozoberieme hlavné diskutované dôvody pre a proti domácemu vzdelávaniu

Socializácia detí

Hoci Martin Magala z Allen & Overy tvrdí, že „vzdelávanie detí v domácom prostredí by nemalo byť umožnené nikomu, ani rodičom s pedagogickým vzdelaním. Inak hrozí, že z nich vyrastú „asociálni jedinci“[3] žiadne štúdie, výskumy ani samotná prax toto jeho vyhlásenie nepotvrdili, nakoľko dieťa vychovávané v domácom prostredí má tiež množstvo podnetov na socializáciu, takže to, že z neho vyrastie asociálny jedinec vôbec nemusí byť podmienené domácim vzdelávaním.

Socializáciu by sme mohli definovať ako postupné začleňovanie jednotlivca do spoločnosti, prispôsobovanie sa spoločnosti.[4] Deti vzdelávané doma sú počas dňa viac konfrontované s rôznymi vekovými skupinami ľudí, čo im umožňuje kvalitnejšie sa pripraviť na život, a vedieť sa presadiť aj v prostredí, ktoré nie je vekovo rovnaké, čo sa stáva v máloktorej práci. Aj podľa profesora psychológie Richarda G. Medlina[5] majú deti vychovávané doma vyššiu kvalitu priateľských vzťahov, lepšie vychádzajú s rodičmi aj s inými dospelými. Doma vzdelávané deti majú síce nižší počet priateľstiev, ale tie, ktoré majú, sú pre nich veľmi cenné.

Vhodnosť prostredia na vyučovanie

Podľa učiteľky na ZŠ Iveta Meluchová: „doma je ťažko možné vytvoriť také podnetné a dostatočné bohaté prostredie na vzdelávanie.“[6] Naopak texaský psychológ Carl E Pickhardt Ph.D.[7] je toho názoru, že domáce vzdelávanie vytvára lepšiu príležitosť, aby bolo dieťa viac späté s prírodou, vytváralo si hodnoty od rodičov. Deti sa učia objavovať a rozvíjať individuálne záujmy, dieťa je chránené pred negatívami a problémami, ktoré môžu do škôl priniesť iné deti, ich rovesníci.

Klasická škola nepripraví dieťa na bežný život – nakoľko vyučovanie pozostáva z hodín, kde sa
od detí očakáva, aby sedeli ticho a sú pod neustálym dohľadom dospelého. Rodičia doma vychovávaných detí vedia ovplyvniť v ranom veku dieťaťa to, s kým sa jeho detí stretávajú, a tým vedia lepšie usmerňovať aj morálku svojich detí, čo sa nedá ovplyvniť pri vyučovaní na školách, kde rodič nevie ovplyvniť s kým sa jeho dieťa stretáva a z akej rodiny pochádza. Morálna a náboženská dilema, či dať dieťa do školy alebo ho vzdelávať doma sa týka aj pohľadu rodiča na učiteľov – nakoľko 75% amerických rodičov zúčastnených v prieskume, ktorí vyučujú svoje deti doma, uvádza ako jeden z hlavných dôvodov domáceho vzdelávania svoje náboženské a morálne presvedčenie.[8]

Vzdelanosť rodičov

       Poslankyňa Marta Semelová tvrdí, že „pedagóg, ktorý učí svoj predmet, tak je naňho odborne pripravený, je pripravený aj po didaktickej, metodickej, psychologickej stránke a vie aj v rámci ďalšieho vzdelávania rôzne spôsoby a metódy, ako pracovať s deťmi, na čo, si myslím, že proste rodič pripravený nie je.“[9] Pochybnosti ohľadom vzdelanosti a schopnosti rodiča učiť svoje dieťa doma veľmi dobre vystihla pani Janka Pajgerová[10], ktorá konštatuje, že rodič je prvým učiteľom svojho dieťaťa, nakoľko ho od malička učí jesť, piť, chodiť, základné hygienické návyky, rozprávať, a keď má dieťa 6 rokov, tak štát akoby vyhlási rodiča za neschopného a prikáže mu umiestniť dieťa do školy, kde bude ďalej vzdelávané.  

Rodič však svojim individuálnym prístupom vie odhadnúť a lepšie zistiť, v čom jeho dieťa prosperuje a čo mu ide najlepšie, a tým mu vie vzdelávanie prispôsobiť, a takisto ho učiť základy všetkých dôležitých predmetov, ako je matematika, slovenský jazyk, prírodoveda, geografia na konkrétnych príkladoch z praxe, nie len na učebnicových príkladoch, s ktorými sa v bežnom živote len málokedy stretneme. Dokonca štúdia[11] robená na 10 500 doma vzdelávaných deťoch hovorí, že tieto detí majú v testoch o 15-32% lepšie výsledky z matematiky, čítania a jazykových vedomostí, ako ich rovesníci z klasických škôl.

Učenie, opakovanie, memorovanie

Mnohokrát sa stáva, že ak dieťa príde z klasickej školy domov a rodič sa ho spýtal, čo robili, čo sa učili, čo vie nové, tak dieťa nevie alebo nechce odpovedať. Buď si nič nepamätá alebo už nemá po celkom dni chuť a energiu to zopakovať alebo fakt nič nerobili. Ako rodič zistí, čo vlastne deti bežne v škole robia, či sa fakt efektívne učia?

Práve v tomto má obrovskú výhodu domáce vzdelávanie, kde sa rodič/rodičia učia spolu s dieťaťom a vedia sa k tomu vrátiť, zopakovať si to, lebo vedia, čo sa s ním učili, čo sledovali, pozorovali. Vyučovanie vedia individuálne nastaviť jeho potrebám a schopnostiam. Aj tak sa dieťa, ktoré navštevuje klasickú školu často musí všetko, čo prebrali v škole, učiť ešte aj doma, a tak okrem 5-7 vyučovacích hodín, ktoré strávi v škole, venuje učeniu doma ďalšie 2-3 hodiny, aby si spravilo úlohy, naučilo sa, preskúšalo a podobne.
Na druhej strane, dieťa, ktoré je vzdelávané doma, má viac vyvážený čas:  práca – zábava, a tak dieťa nemá pocit obmedzenosti a frustrácie z učenia, lebo na ňom netrávi celý deň alebo skôr nevníma všetky aktivity, ktoré vykonáva s rodičom ako učenie, ale skôr ako nejakú zábavu a popritom získava vedomosti, ktoré by v klasickej škole, buď nezískal alebo sa ich musel naučiť.

Záver

Domáce vzdelávanie je veľmi dobrou, do budúcnosti výhodnou investíciou do kvalitných mladých ľudí, ktorí vedia, čo chcú, idú za tým a pritom pozerajú aj na pocity druhých, vedia prijať ich názory a sú empatickí – práve toto sú výhody domáceho vzdelávania, ktoré vie dať svojim deťom najmä rodič, ktorý vie ich vzdelávanie prispôsobiť ich potrebám a tomu, čo ich baví a čo radi robia. Je to však časovo náročné, a preto je veľmi dôležité, aby si to rodičia dobre premysleli a posúdili na základe učenia ich v nižšom veku (predškolskom), či by to zvládali – nakoľko sa budú musieť, ak to budú chcieť robiť kvalitne a pritom nevyčerpávajúco aj pre nich, vzdať jedného príjmu a jeden rodič bude musieť (zväčša matka) mať vo vzťahu k deťom 2 role – a to rodiča aj učiteľa. Avšak, kde je vôľa, tam je cesta.  Ak sa niekto na takéto vzdelávanie svojich detí chce dať a je presvedčený, že to ako rodina zvládnu, tak nech do toho určite ide. Aj napriek náročnosti tejto formy vzdelávania,  je to pre to dieťa to najlepšie, čo mu rodičia môžu ponúknuť, lebo ide o vyváženie intelektuálnej a emocionálnej roviny, v prostredí, kde sa dieťa cíti bezpečne a má neustále pri sebe niekoho, komu plne dôveruje. Môže sa samozrejme stať, že dieťa alebo rodič nebude z nejakého dôvodu toto domáce vyučovanie zvládať, v tom prípade, je na mieste, aby sa dieťa vrátilo do bežnej školy a svoje vzdelávanie získavalo tam.

 

[1] Pius XI. Encyklika Casti connubii o kresťanskom manželstve. Dostupné online: http://ksn.frcth.uniba.sk/CC%20S.html. Verzia z dňa 25.4.2016

[2] Všeobecná deklarácia ľudských práv a slobôd, článok 26. Dostupné online na:  http://www.snslp.sk/CCMS/files/Vseobecna_deklaracia_ludskych_prav.pdf. Verzia z dňa: 25.4.2016

[3] Mýty o domácom vzdelávaní. Dostupné online na: http://www.etrend.sk/ekonomika/proti-mytom-2.html. Verzia z dňa 19.5.2016

[4] D. Ďurajková, A. Drozdíková: Občianska náuka pre 6. ročník ZŠ, SPN, 2009, Bratislava: str. 56

[5] Richard G. Medlin, "Homeschooling and the Question of Socialization Revisited," in Peabody Journal of Education 88, no. 3 (2013):  str. 284-297

[6] Domáce vzdelávanie detí alebo školská dochádzka? Dostupné na internete: http://darinalackova.blog.sme.sk/c/354795/Domace-vzdelavanie-deti-alebo-skolska-dochadzka.html. Verzia z dňa 20.5.2016

[7] Carl E Pickhardt Ph.D. 2010. In Adolescence and public, private, or home schooling. Dostupné online: https://www.psychologytoday.com/blog/surviving-your-childs-adolescence/201008/adolescence-and-public-private-or-home-schooling. Verzia z dňa: 22.5.2016

[8] Štatistiky ohľadom hlavných dôvodov domáceho vzdelávania. Dostupné online:

http://www.brighthubeducation.com/homeschool-methodologies/87123-what-do-the-statistics-say-about-homeschooling/  Verzia z dňa 20.5.2016 https://nces.ed.gov/pubs2006/homeschool/parentsreasons.asp. Verzia z dňa 20.5.2016
http://childrensmd.org/uncategorized/why-doctors-and-lawyers-homeschool-their-children-18-reasons-why-we-have-joined-americas-fastest-growing-educational-trend/ Verzia z dňa 20.5.2016
http://www.responsiblehomeschooling.org/homeschooling-101/reasons-parents-homeschool/ Verzia z dňa 20.5.2016

Kathi Ceceri. Homeschooling expert. In Homeschooling vs School: Where Kids Learn Makes a Difference. Dostupné online http://homeschooling.about.com/od/gettingstarted/tp/How-Homeschooling-Is-Different-Than-School.htm. Verzia z dňa 22.5.2016

[9] Ministr školství je proti rozšírení domáciho vzdelávaní bojí se extremismu Dostupné online: http://www.rozhlas.cz/zpravy/politika/_zprava/ministr-skolstvi-je-proti-rozsireni-domaciho-vzdelavani-boji-se-extremismu--1446030 Verzia z dňa 20.5.2016

[10] Mýty o domácom vzdelávaní. Dostupné online: http://www.etrend.sk/ekonomika/proti-mytom-2.html Verzia z dňa 20.5.2016

[11] Standford Achievement Test Group, Summary Scores by Grade, 1992. Dostupné online: http://www.kruhzivota.sk/nestudujeme-lekcie-studujeme-zivot. Verzia z dňa 20.5.2016

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

KULTÚRA

Ešte v marci robil v obleku kliky. Železná vôľa urobila z Jana Třísku Američana

Legendárny herec z Obecnej školy sa už v Česku necítil doma.

SVET

Jeden víťaz a samí porazení. Čo ukázali nemecké voľby

Takmer štvrtina nemeckých voličov hlasovala za extrém.

SVET

Po páde z mosta do Vltavy zomrel český herec Jan Tříska

Okolnosti pádu vyšetruje polícia.


Už ste čítali?